32 770 87 87

PON. - PT. 08:00 - 16:00

Napisz do nas

[email protected]

0

Detergent uniwersalny F 8400 do zmywarek przemysłowych i podblatowych, opakowanie 25 kg

P
Detergent uniwersalny F 8400 do zmywarek przemysłowych i podblatowych, opakowanie 25 kg

Detergent uniwersalny F 8400 do zmywarek przemysłowych i podblatowych, opakowanie 25 kg

ID: GS199683
Nr sys: Z006740

producent:

logo-producenta

 

Krótki opis produktu:

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i kompetencji jako specjaliści od zmywarek przemysłowych Winterhalter oferuje praktyczne, wysokiej jakości i niezawodne działanie detergentów i produkty do higieny zmywarek.

ZAPYTAJ O TERMIN REALIZACJI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dostawa już od 100 zł

cena netto

511,20 zł

brutto

628,78

ZAPYTAJ O TERMIN REALIZACJI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Ilość:

Negocjuj cenę

Zapytaj o produkt

Opis produktu

Płynny, silnie zasadowy, z aktywnym chlorem uniwersalny środek myjący zapewnia bardzo dobre efekty czyszczenia. Skutecznie usuwa skrobię i tłuszcz. Bardzo dobrze wybiela.

 

Zastosowanie:


Odpowiedni dla profesjonalnych zmywarek podblatowych, kapturowych i zmywarek z transportem koszowym i taśmowym w restauracjach, hotelach i przemysłowych kuchniach i firmach cateringowych. Skutecznie usuwa resztki zaschniętego jedzenia, jak również wszelkiego rodzaju plamy po kawie, herbacie i inne przebarwienia. Odpowiedni do wszystkich naczyń i sztućców wykonanych ze szkła, porcelany, plastiku i stali nierdzewnej. Nieodpowiedni do aluminium (łącznie z eloksalowanym) oraz stopów metali lekkich. Srebro należy wcześniej sprawdzić.

 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:


Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318, Aquatic Chronic 3 H412

Może powodować korozję metali. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 

Piktogram określający rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

 

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

  • H290 - Może powodować korozję metali.
  • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

  • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
  • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
  • P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
  • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.
  • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.

Dodatkowe informacje:

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Inne zagrożenia:


Produkt nie zawiera komponentów spełniających kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.

 

Pliki do pobrania:

 

Karta charakterystyki

Specyfikacja techniczna

Opakowanie: kanister 25 kg

VADEMECUM

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami specjalnymi, zapisz się na nasz newsletter!

Płatności wspiera

 

W dostawie pomagają

Być może zainteresują Cię produkty powiązane z wybranym produktem. Sprawdź poniższą listę i dodaj do zamówienia.

Zostaw nam swój numer!

Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!