32 770 87 87

PON. - PT. 08:00 - 16:00

Napisz do nas

[email protected]

0

Nabłyszczacz B 2 S do zmywarek, środek nabłyszczający, poj. 10 l

Nabłyszczacz B 2 S do zmywarek, środek nabłyszczający, poj. 10 l

ID: GS199666
Nr sys: Z033255

producent:

logo-producenta

 

Krótki opis produktu:

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i kompetencji jako specjaliści od zmywarek przemysłowych Winterhalter oferuje praktyczne, wysokiej jakości i niezawodne działanie detergentów i produkty do higieny zmywarek.

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Dostawa już od 20 zł

cena netto

238,00 zł

brutto

292,74

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Ilość:

Negocjuj cenę

Zapytaj o produkt

Opis produktu

Lekko kwaśny nabłyszczacz

 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:


Skin Sens. 1 H317, Eye Irrit. 2 H319

Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy.

 

Piktogram określający rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

 

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

  • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H319 - Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

  • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.

Nazwy niebezpiecznych składników na etykiecie:


Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1).

 

Dodatkowe informacje:

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Inne zagrożenia:


Produkt nie zawiera komponentów spełniających kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII.

 

Pliki do pobrania:

 

Karta charakterystyki

Specyfikacja techniczna

Opakowanie: kanister 10 l

VADEMECUM

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami specjalnymi, zapisz się na nasz newsletter!

Płatności wspiera

 

W dostawie pomagają

Być może zainteresują Cię produkty powiązane z wybranym produktem. Sprawdź poniższą listę i dodaj do zamówienia.

Zostaw nam swój numer!

Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!