32 770 87 87

PON. - PT. 08:00 - 16:00

Napisz do nas

[email protected]

0

Preparat czyszczący Retigo Active Cleaner, 4 kg, 40 saszetek

Preparat czyszczący Retigo Active Cleaner, 4 kg, 40 saszetek

ID: GS200761
Nr sys: Z022222

producent:

logo-producenta

 

Krótki opis produktu:

Profesjonalny środek czyszczący do pieców Retigo Vision.

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Dostawa już od 20 zł

cena netto

254,25 zł

brutto

312,73

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Ilość:

Negocjuj cenę

Zapytaj o produkt

Opis produktu

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

 

Zagrożenia dla zdrowia:

Działanie żrące na skórę, kat. 1A, Skin Corr. 1A, H314

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, kat. 3, STOT SE 3, H335

 

Zagrożenia fizyczne/chemiczne:

Mieszanina powodująca korozję metali, Met. Corr. 1, H290

 

Zagrożenia dla środowiska:

Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna dla środowiska.

 

Znaki ostrzegawcze i hasło ostrzegawcze:

 


Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

  • H290 - Może powodować korozję metali.
  • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • H335 - Może powodować podrażenie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

  • P102 - Chronić przed dziećmi.
  • P260 - Nie wdychać pyłu.
  • P280 - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy.
  • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody / prysznicem.
  • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodatkowe informacje:

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Inne zagrożenia:

 

Składniki mieszaniny nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia 1907/2006. Odpowiednie badania nie były przeprowadzone. Niebezpiecznie reaguje z kwasami.

 

Pliki do pobrania:

 

Karta charakterystyki

Specyfikacja techniczna

Opakowanie: 40 torebek po 100 g

VADEMECUM

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami specjalnymi, zapisz się na nasz newsletter!

Płatności wspiera

 

W dostawie pomagają

Być może zainteresują Cię produkty powiązane z wybranym produktem. Sprawdź poniższą listę i dodaj do zamówienia.

Zostaw nam swój numer!

Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!