32 770 87 87

PON. - PT. 08:00 - 16:00

Napisz do nas

[email protected]

0

Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych BARREN, poj. 5 l, CLINEX 77636

Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych BARREN, poj. 5 l, CLINEX 77636

ID: GS208564
Nr sys: Z057489

 

Krótki opis produktu:

Zasadowy, płynny środek przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni wodoodpornych oraz urządzeń mających bezpośredni kontakt z żywnością.

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Dostawa już od 20 zł

cena netto

106,15 zł

brutto

114,64

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Ilość:

Negocjuj cenę

Zapytaj o produkt

Opis produktu

PRODUKT DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

 

Zasadowy, płynny preparat Bareen o pojemności 5 l marki Clinex na bazie trzeciorzędowej alkiloaminy o działaniu bakterio- i grzybobójczym, przeciw grzybom drożdżopodobnym, przeznaczony jest do dezynfekcji i mycia wodoodpornych powierzchni, urządzeń mających bezpośredni kontakt z żywnością. Produkt nie tylko skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia, ale też dezynfekuje ją, co sprawia, że nie zalegają na niej niewidoczne dla ludzkiego oka bakterie. Regularne stosowanie środka w zalecanych proporcjach sprawi, że powierzchnie będą bezpieczne dla żywności, a całe pomieszczenie będzie bardziej higieniczne. Koncentrat płynu do mycia i dezynfekcji w znaczący sposób podniesie standardy czystości panujące w danej restauracji czy hotelu. To oczywiście przełoży się na większą ilość klientów, którzy obdarzą placówkę zaufaniem i chętnie będą do niej wracać w przyszłości. Potwierdzeniem tego jest pozwolenie Ministerstwa Zdrowia na obrót produktem biobójczym nr 4379/11.

 

Zastosowanie:


Może być stosowany w zakładach kosmetycznych, solariach, w instytucjach użyteczności publicznej, w przemyśle mleczarskim, mięsnym, spożywczym, oraz gastronomii. Produkt nie ma zastosowania w obszarze medycznym.

 

Sposób użycia:


Preparat rozcieńczać wodą w proporcjach od 50 do 100 ml preparatu / 10L wody ( stężenie od 0,5% do 1% ). Nanieść na czyszczoną powierzchnię niewielką ilość preparatu metodą pianową, ręcznego oprysku lub za pomocą mopa.

 

Działanie bakteriobójcze:


Dezynfekcja przy temperaturze 20°C, używać 1% roztwór preparatu. Wymagany czas kontaktu minimum 5 minut. Zgodnie z normą EN 13697:2001 zmywać czystą wodą pitną.

 

Działanie grzybobójcze, przeciw grzybom drożdżopodobnym:


Dezynfekcja przy temperaturze 20°C, używać 0,5% roztwór preparatu. Wymagany czas kontaktu minimum 15 minut. Zgodnie z normą EN 13697:2001 zmywać czystą wodą pitną. Substancja czynna: N-(3-Aminopropylo)-N-dodecyl-propano-1,3-diamina – w ilości 78,22.

 

Klasyfikacja mieszaniny:

 

Skin Corr.1A H314, STOT RE.2 H373, Eye Dam.1 H318, Acute Tox.4 H302, Aquatic Acute 1 H400

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

 

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasła ostrzegawcze:

 

 

Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie:

 

N-(3-Aminopropylo)-N-dodecylpropano-1.3-diamina

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
 • H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P260 - Nie wdychać par / rozpylonej cieczy.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
 • PP301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody / prysznicem.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.
 • P501 - Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Dodatkowe informacje:

 

Zawiera: mniej niż 5% - anionowe środki powierzchniowo czynne, mniej niż 5% - EDTA i jego sole. Pozwolenie Ministra Zdrowia Nr 4379/11.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Inne zagrożenia:


Brak informacji na temat spełniania kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Badania nie zostały przeprowadzone.

 

Pliki do pobrania:

 

Karta charakterystyki

Specyfikacja techniczna

Pojemność: 5 l

Kolor: bezbarwny do słomkowej

Zapach: charakterystyczny

Poziom pH w preparacie: 10.0

VADEMECUM

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami specjalnymi, zapisz się na nasz newsletter!

Płatności wspiera

 

W dostawie pomagają

Być może zainteresują Cię produkty powiązane z wybranym produktem. Sprawdź poniższą listę i dodaj do zamówienia.

Zostaw nam swój numer!

Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!