32 770 87 87

PON. - PT. 08:00 - 16:00

Napisz do nas

[email protected]

0

Środek dezynfekujący P3-Steril, opakowanie 21 kg

Środek dezynfekujący P3-Steril, opakowanie 21 kg

ID: GS019017
Nr sys: Z006665

producent:

logo-producenta

 

Krótki opis produktu:

Płynny, lekko alkaliczny środek o właściwościach myjących i dezynfekujących przeznaczony do stosowania ręcznego w zakładach przemysłu spożywczego.

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Dostawa już od 100 zł

cena netto

279,00 zł

brutto

343,17

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Ilość:

Negocjuj cenę

Zapytaj o produkt

Opis produktu

Płynny środek myjący i dezynfekcyjny o odczynie neutralnym, przeznaczony do stosowania ręcznego w zakładach przemysłu spożywczego. Przy stosowaniu właściwym, zgodnym z zaleceniami nadaje się do wszystkich zwykle wykorzystywanych metali. Odpowiedni do polietylenu (PE), polipropylenu (PP), twardego polichlorku winylu (PVC), policzterofluoroetylenu (PTFE), polifluorkuwinylidenu (PVDF). 

 

Zastosowanie:


P3-steril jest szczególnie polecany do mycia ręcznego niewielkich elementów (przez zanurzenie w roztworze) oraz powierzchni (aplikacja roztworu P3-steril przy pomocy szczotki lub ścierki).

 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

 

Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]:

 • Acute Tox. 4, H302 - TOKSYCZNOŚĆ OSTRA: DOUSTNIE - Kategoria 4
 • Acute Tox. 4, H332 - TOKSYCZNOŚĆ OSTRA: Droga oddechowa - Kategoria 4
 • Skin Corr. 1B, H314 - DZIAŁANIE ŻRĄCE/DRAŻNIĄCE NA SKÓRĘ - Kategoria 1B
 • Resp. Sens. 1, H334 - DZIAŁANIE UCZULAJĄCE NA DROGI ODDECHOWE - Kategoria 1
 • Skin Sens. 1, H317 - DZIAŁANIE UCZULAJĄCE NA SKÓRĘ - Kategoria 1

Klasyfikacja według Dyrektywy 1999/45/WE [DPD]:

 

Produkt ten jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej późniejszymi zmianami.

 

Klasyfikacja:

 • Xn; R20/22
 • C; R34
 • R42/43

Zagrożenia dla zdrowia człowieka:

 

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Powoduje oparzenia. Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.

 

Piktogramy zagrożeń i hasło ostrzegawcze:

 

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
 • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 

Zapobieganie:

 • P280 - Stosować rękawice ochronne oraz ochronę oczu i ochronę twarzy.
 • P285 - W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

Reagowanie:

 • P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą albo pod prysznicem.
 • P304 + P341 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
 • P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodatkowe informacje:

 

Zawiera aldehyd glutarowy.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Inne zagrożenia:

 

Nie dotyczy.

 

Pliki do pobrania:

 

Karta charakterystyki

Specyfikacja techniczna

Opakowanie: kanister 21 kg

VADEMECUM

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami specjalnymi, zapisz się na nasz newsletter!

Płatności wspiera

 

W dostawie pomagają

Być może zainteresują Cię produkty powiązane z wybranym produktem. Sprawdź poniższą listę i dodaj do zamówienia.

Zostaw nam swój numer!

Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!