32 770 87 87

PON. - PT. 08:00 - 16:00

Napisz do nas

[email protected]

0

Detergent F 420 bistro do szkła i naczyń, opakowanie 12 kg

P
Detergent F 420 bistro do szkła i naczyń, opakowanie 12 kg

Detergent F 420 bistro do szkła i naczyń, opakowanie 12 kg

ID: GS199674
Nr sys: Z006749

producent:

logo-producenta

 

Krótki opis produktu:

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i kompetencji jako specjaliści od zmywarek przemysłowych Winterhalter oferuje praktyczne, wysokiej jakości i niezawodne działanie detergentów i produkty do higieny zmywarek.

Dostawa już od 100 zł

Promocja 11.9 %

cena netto

203,08 zł
179,00

brutto

249,79 zł
220,17

Ilość:

Negocjuj cenę

Zapytaj o produkt

Opis produktu

Przyjazny dla środowiska, płynny, alkaliczny środek przeznaczony do mycia naczyń typu Bistro.

 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:


Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318

Może powodować korozję metali. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

 

Piktogram określający rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

 

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

  • H290 - Może powodować korozję metali.
  • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

  • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
  • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.
  • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.

Dodatkowe informacje:

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Inne zagrożenia:


Produkt nie zawiera komponentów spełniających kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.

 

Pliki do pobrania:

 

Karta charakterystyki

Specyfikacja techniczna

Opakowanie: kanister 12 kg

VADEMECUM

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami specjalnymi, zapisz się na nasz newsletter!

Płatności wspiera

 

W dostawie pomagają

Być może zainteresują Cię produkty powiązane z wybranym produktem. Sprawdź poniższą listę i dodaj do zamówienia.

Zostaw nam swój numer!

Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!